Årsmötet 2010

Före årsmötesförhandlingarna medverkade från Tyresö kommun tekniska chefen Åke Skoglund, stadsbyggnadschefen Elisabeth Argus, mark- och exploateringschefen Anders Lind, nyanläggningschef Sven Pettersson och från SL trafikingenjör Anke Xylander för att informera och svara på frågor bl.a. om hur kommunen kommer att hantera ombyggnaden av Breviksvägen. Debatten leddes föredömligt av redaktör Christer Peterson.

Sven Pettersson visade med bilder hur det tuffa arbetet med ombyggnaden av Breviksvägen, mellan Slottsvillan och Nytorp, ska bedrivas. Arbetet kommer att pågå under tre år med början 2011. Telestråk måste fungera under hela byggtiden. Ersättningsvägar blir nödvändiga liksom trafiksignaler på tre platser. Under lågtrafik kommer intervalltiden vara 20 minuter och SL kommer då att använda minibussar som vänder vid Lagergrens väg.
Ersättningsvägar blir den nya räddningsvägen, mellan Fiskarovägen och Stallvägen, och Bofinksvägen. Dessa förses med mötesplatser. Om mötesplatserna ska bli permanenta på Bofinksvägen avgörs senare i samråd med vägföreningen. För att skydda gående och cyklister kan ”sergeanter” utplaceras.

Elisabeth Argus sa att planläggningen för etapp 9 och 10 vid och intill gamla tegelbruket inleds 2011. Tänkbara platser för schakt- och etableringsytor redovisades. Vid korsningen Tegelbruksvägen-Finborgsvägen vill kommunen köpa in en fastighet att användas för upplag och asfaltåtervinning. Närboende uttryckte stor oro för detta, i synnerhet som kommunen planerar att utnyttja platsen för ändamålet i decennier. På fem år beräknar kommunen att 600 000 ton massor behöver flyttas. Lokala upplag minskar transportbehovet.

Läs hela protokollet här (PDF)