Årsmötet 2012

Årsmötet, som hölls i Brevik skolas matsal, lockade ännu en stor publik på cirka 100 personer. Före årsmötesförhandlingarna ställde kommunen traditionsenligt upp med en panel av sina främsta politiker och tjänstemän för information och besvarande av frågor om bl.a. ombyggnaden av Breviksvägen, planarbetet, bygglovshantering och taxor för gatukostnader, vatten och avlopp. Diskussionen leddes proffsigt av moderatorn redaktör Christer Peterson.

Samhällsbyggnadschef Åke Skoglund informerade om turerna med länsstyrelsen som envisas med att vilja få bort badbryggan nedanför skolan.

Nyanläggningschef Sven Brodin, som sa sig ansvara för trafikeländet på Breviksvägen förklarade hur skyttelsignalerna är tänkta att fungera och varför de inte fungerar. Han uppmanade alla att inte köra mot rött så blir trafikflödena bättre. Arbetena i hängmattan är försenade på grund av att Telia inte följer sin tidplan.

VA- och renhållningschef Bertil Eriksson ansträngde sig med stor emfas för att försvara kommunens beslut att chockhöja anläggningsavgiften för vatten och avlopp från 200 till 300 tusen kronor från den 1 juli. Detaljplan Måsvägen blir den sista med det lägre beloppet. Medlemmarna protesterade mot chockhöjningen som borde skett etappvis. På frågan varför det inte tillåts enskilda anläggningar, vilka borde kunna göras tillförlitliga för 300 000 kr, svarade panelen att den endast godkänner kommunalt avlopp eftersom reningsgraden är överlägsen allt annat! Men i en avlägsen framtid kanske det kommer att tillåtas alternativa lösningar. Den höga anläggningsavgiften är delvis beroende av styckningsbegränsningen, som politikerna bestämt nödvändig för att bevara skärgårdskaraktären och det faktum att det bara finns en väg till och från halvön, men de stora tomterna gör att så gott som alla fastigheter kan få reducerad avgift genom lokalt omhändertagande av dagvatten. Kommunen vill då först ha en hyfsad redovisning av hur dagvattnet kommer att tas om hand, se deras hemsida.

Planchef Sara Kopparberg redogjorde bl.a. för de segdragna överläggningarna med länsstyrelsen om och hur frågan om generösare bygglov, nu 105 kvm, ska kunna tillämpas inom områden som visades på en karta. Länsstyrelsen ställer höga krav på god vattentillgång, godkänt avlopp och geoteknisk lämplighet på fastigheten. Samrådsförslag för delar av yttre Brevik upprättas före sommaren. Om länsstyrelsen är god och ingen överklagar kan en plan antas i slutet av året.

Åke Skoglund meddelade att kommunen kommer att bidra med 700 kr till vägavgiften i likhet med tidigare år, dock utbetalas det i september i stället för mars.

Björn Hammar tackade panelen och moderatorn för en givande information och debatt.

Läs hela protokollet här (PDF)