Årsmötet 2013

Årsmötet, som hölls i Brevik skolas matsal, lockade ännu en stor publik på drygt 100 personer. Före årsmötesförhandlingarna ställde kommunen traditionsenligt upp med en panel av sina främsta politiker och tjänstemän för information och besvarande av frågor om bl.a. vägbyggen, planarbetet, bygglovshantering och gatukostnader, vatten och avlopp. Diskussionen leddes galant av moderatorn redaktör Christer Peterson.

Planchef och chef för bygglov Sara Kopparberg redogjorde bl.a. för vilka detaljplaner som är färdiga och vilka som är på gång att genomföras samt om planläggningsprocessen. Planerade generösare bygglov, 105 kvm, för de tre områdena utanför detaljplanerna har för de båda områdena i inre Brevik överklagats till länsstyrelsen och för yttre Brevik kommer bygglov avgränsas till endast en mindre del av Ällmora. Länsstyrelsen sätter upp normer för god tillgång på vatten med bra kvalitet samt fungerande enskilda avloppslösningar och bevakar att kommunen följer normerna. Kanske kommer utredningar som pågår i regeringen leda till att kommunerna får ökat självbestämmande i planfrågor.

Exploateringsingenjör Jenny Linné talade om gatukostnader och regler för dessa.

Samhällsbyggnadschef Åke Skoglund informerade att ingen dispens lämnas för anslutning till kommunalt avlopp utom då fastigheten är obebyggd. Inom andra delar av kommunen har några husägare låtit bli att ansluta till kommunala vattnet men numera är de alla anslutna.

Fredrik Saweståhl informerade om kommunens åtgärdsplan för bättre framkomlighet på Tyresövägen mellan Strand och golfbanan med bl.a. cykelvägar och längre busshållplatser.

Björn Hammar tackade panelen och moderatorn för givande information och diskussion.

Läs hela protokollet här (PDF)